Bà Rịa – Vũng Tàu: Đấu giá 10 lô đất với tổng diện tích 34,79ha

Được biết, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Tuấn Quốc đã đồng ý thông qua Kế hoạch nói trên.
Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu vừa đề xuất kế hoạch đấu giá 10 lô đất đủ điều kiện trong năm 2017 với tổng diện tích 34,79ha.

Trong 10 lô thì có 6 lô đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã trình phương án đấu giá quyền sử dụng đất, 4 lô còn lại phải đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Cụ thể:

1 lô đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam với tổng diện tích 5,44ha;

2 lô đất có nguồn gốc nhận chuyển giao từ Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến tại thành phố Bà Rịa với tổng diện tích 0,6ha;

7 lô đất công được UBND tỉnh giao với tổng diện tích 28,74ha.

Đối với kế hoạch đấu giá giai đoạn năm 2018-2020, dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô với tổng diện tích 409,64ha gồm: lô đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam với tổng diện tích 67,31 ha; 14 lô đất công được UBND tỉnh giao với tổng diện tích 342,33ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đối với diện tích đất còn lại do Trung tâm Phát triền quỹ đất quản lý thuộc quy hoạch đất công cộng, đất trụ sở cơ quan, đất giữ gìn chờ điều phối… không đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất. Sở sẽ có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định thu hồi giao cho UBND các huyện, thành phố quản lý và có kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu địa phương.

Được biết, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Tuấn Quốc đã đồng ý thông qua Kế hoạch đấu giá nói trên.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *